تصفیه خانه

قالیشوئی نائین به تصفیه خانه آب مجهز بوده است.

سوال متداول: تصفیه خانه به چه منظوری است؟

جواب : تصفیه آب به فرایندهایی گفته می شود که طی آن مواد شیمیایی نامطلوب آلاینده های بیولوژیکی ، جامدات معلق ، گازها از آب آلوده حذف می شوند.تا به مصرف در کارگاه قالیشوئی گردد. تصفیه آب به نحوه شیمیایی مانند کلرزنی دفلوکولانت و به روشهای فیزیکی مانند حوضچه های ته نشینی و استفاده از آشغال گیرها تا حدودی مواد معلق در آب حذف می شوند؛و باعث از بین بردن انگلها و باکتریها، جلبکها ، ویروسها،قارچها و طیف وسیعی از مواد معلول و ذرات معلق موجود در آب می شود.

23